Privacy verklaring

Stichting Building on Love

Stichting Building on Love is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres:    Zuiderzee op Zuid 90, 8256 SR, Biddinghuizen
Tel:          +31630388802
Mail:       info@buildingonlove.nl 

Functionaris Gegevensbescherming:
Peter Rensburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Building on Love. Peter is te bereiken via p.rensburg@buildingonlove.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Building on Love verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de periodieke nieuwsbrief.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-  Voor- en achternaam (als u het contactformulier gebruikt)
-  E-mailadres (als u het contactformulier gebruikt)
-  IBAN (als u een gift overmaakt naar onze ABN Amro rekening)
-  Naam behorend bij IBAN (als u een gift overmaakt naar onze ABN Amro rekening)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buildingonlove.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Stichting Building on Love verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-  Verzenden van onze nieuwsbrief
-  Verwerken inkomende giften in financiële administratie 

Geautomatiseerde besluitvorming:
Stichting Building on Love neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Building on Love) tussen zit.

Stichting Building on Love gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
-  Laposta web software (gratis versie) voor de verzending van nieuwsbrieven
-  AFAS ERP software voor de verwerking van de financiële administratie waaronder de      verwerking van inkomende giften

Hoe lang bewaart Stichting Building on Love deze persoonsgegevens:
Stichting Building on Love bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden vastgelegd. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie                Bewaartermijn                                      Reden
Personalia              Tot opzegging nieuwsbrief                 T.b.v. verzending nieuwsbrief
IBAN                        7 jaar                                                       Fiscale eis
Naam bij IBAN       7 jaar                                                       Fiscale eis

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting Building on Love verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Stichting Building on Love gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In elke nieuwbrief wordt u die mogelijkheid aangeboden.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Building on Love en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit beperkt zich in elk geval tot de bovengenoemde persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@buildingonlove.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Building on Love zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stichting Building on Love wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stichting Building on Love neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@buildingonlove.nl