Bij de cijfers

De exploitatie van 2017 toont een ocerschot.
Deels is dat te verklaren door een latere start van het safehouse dan verwacht.
Verder zijn uitgaven gedaan in januari, waarvoor de bijdragen al in 2017 ontvangen zijn.

Eventuele overschotten blijven staan, zodat gegarandeerd blijft dat giften besteed worden aan het doel waarvoor deze bestemd waren.

Opmerkingen

De rapportage datum ligt veelal in het midden van een periode van werkbezoek aan Klipheuwel. Het kan daarom zijn dat ingezamelde gelden (nog) niet uitgegeven zijn en als reserve op de balans zijn opgenomen.

De kerstpakketten zijn verwerkt onder Family Support.
De reiskosten worden door giften van bestuursleden gedekt.
De overige kosten worden eveneens door giften van bestuursleden gedekt

Controle

In maart 2012 heeft de belastingsdienst de cijfers, activiteiten en het beleidsplan voor de jaren 2011 - 2014  gecontroleerd. Building on Love kreeg een dikke voldoende en voldoet aan alle aangescherpte eisen van ANBI.

Exploitatie overzicht 2017 definitief
Het overschot bedroeg € 4.765,-

Baten

Algemeen
Vrijwilligers op locatie
Voedelsacties
Familie support
Micro krediet
Back-to-school project
Cursussen
Rehabcentrum
Gadanga Safehouse
Dekking reiskosten
Dekking overige kosten
Rente banktegoeden

Totaal

Bedrag

9.133
3.361
0
6.458
120
2.098
1.137
2.094
9.197
9.202
718
0

43.518

Lasten

Algemeen
Vrijwilligers op locatie
Voedselacties
Familie support
Micro krediet
Back-to-school project
Cursussen
Rehabcentrum
Gadanga Safehouse
Reiskosten
Overige kosten


Totaal

Bedrag

5.288
3.361
0
6.208
0
2.098
887
1.794
9.197
9.202
718


38.753

Balans 2017 definitief

Bezittingen

Vooruitbetaalde kosten
Liquide middelen

Totaal

Bedrag

841
7.509

8.350

Schulden

Res Algemeen ZA
Res Micro krediet
Res Afkicken tieners
Res Family Support
Res Cursussen
Crediteuren

Totaal

Bedrag

7.116
370
300
250
250
64

8.350

Exploitatie overzicht 2016 definitief
Het overschot bedroeg € 1.874,-

Baten

Algemeen
Vrijwilligers op locatie
Voedelsacties
Familie support
Micro krediet
Back-to-school project
Cursussen
Rehabcentrum
Gadanga Safehouse
Dekking reiskosten
Dekking overige kosten
Rente banktegoeden

Totaal

Bedrag

6.457
3.217
899
2.368
120
1.015
250
1.398
336
4.570
615
17

21.262

Lasten

Algemeen
Vrijwilligers op locatie
Voedselacties
Familie support
Micro krediet
Back-to-school project
Cursussen
Rehabcentrum
Gadanga Safehouse
Reiskosten
Overige kosten


Totaal

Bedrag

5.090
3.217
899
2.368
0
1.178
197
1.398
336
4.090
615


19.388

Balans 2016 definitief

Bezittingen

Liquide middelen

Totaal

Bedrag

5.801

5.801

Schulden

Res Algemeen ZA
Res Micro krediet
Res Back-to-school
Res reiskosten
Vooruitontv/NTB

Totaal

Bedrag

3.271
250
53
480
1.747

5.801

Exploitatie overzicht 2015 definitief
Het tekort bedroeg € 1.136,-

Baten

Algemeen
Vrijwilligers op locatie
Voedelsacties
Micro krediet
School Meulenhof
Back-to-school project
Cursussen 
Dekking reiskosten
Dekking overige kosten
Rente banktegoeden

Totaal

Bedrag

5.268
50
429
120
1.292
275
120
6.195
0
15

13.764

Lasten

Algemeen
Vrijwilligers op locatie
Voedselacties
Micro krediet
School Meulenhof
Back-to-school project
Cursussen 
Reiskosten
Overige kosten


Totaal

Bedrag

5.361
1.960
750
0
1.500
112
120
4.699
400


14.902

Balans 2015 definitief

Bezittingen

Vorderingen
Liquide middelen

Totaal

Bedrag

13
10.900

10.913

Schulden

Algemene Reserve
Alg Res ZA 
Reserve Micro krediet 
Res Back to school 
Crediteuren
Vooruitontvangen

Totaal

Bedrag

0
1.886
130
163
734
8.000

10.913

Delen

© Building on Love