Bij de cijfers

De exploitatie van 2016 werd gelukkig afgedekt door een grote gift uit december 2015 die gebruikt mocht worden naar eigen inzicht. Met deze gift zijn alle tekorten per exploitatieregel aangevuld. Zonder deze gift zou het tekort uitgekomen zijn op € 4.635,-.
Eventuele overschotten zijn blijven staan, zodat gegarandeerd blijft dat giften besteed worden aan het doel waarvoor deze bestemd waren.

Opmerkingen

De rapportage datum ligt veelal in het midden van een periode van werkbezoek aan Klipheuwel. Het kan daarom zijn dat ingezamelde gelden (nog) niet uitgegeven zijn en als reserve op de balans zijn opgenomen.

De reiskosten worden door giften van bestuursleden gedekt.

De overige kosten worden eveneens door giften van bestuursleden gedekt

Controle

In maart 2012 heeft de belastingsdienst de cijfers, activiteiten en het beleidsplan voor de jaren 2011 - 2014  gecontroleerd. Building on Love kreeg een dikke voldoende en voldoet aan alle aangescherpte eisen van ANBI.

Exploitatie overzicht 2016 definitief
Het overschot bedroeg € 1.874,-

Baten

Algemeen
Vrijwilligers op locatie
Voedelsacties
Familie support
Micro krediet
Back-to-school project
Cursussen
Rehabcentrum
Gadanga Safehouse
Dekking reiskosten
Dekking overige kosten
Rente banktegoeden

Totaal

Bedrag

6.457
3.217
899
2.368
120
1.015
250
1.398
336
4.570
615
17

21.262

Lasten

Algemeen
Vrijwilligers op locatie
Voedselacties
Familie support
Micro krediet
Back-to-school project
Cursussen
Rehabcentrum
Gadanga Safehouse
Reiskosten
Overige kosten


Totaal

Bedrag

5.090
3.217
899
2.368
0
1.178
197
1.398
336
4.090
615


19.388

Balans 2016 definitief

Bezittingen

Liquide middelen

Totaal

Bedrag

5.801

5.801

Schulden

Res Algemeen ZA
Res Micro krediet
Res Back-to-school
Res reiskosten
Vooruitontv/NTB

Totaal

Bedrag

3.271
250
53
480
1.747

5.801

Exploitatie overzicht 2015 definitief
Het tekort bedroeg € 1.136,-

Baten

Algemeen
Vrijwilligers op locatie
Voedelsacties
Micro krediet
School Meulenhof
Back-to-school project
Cursussen 
Dekking reiskosten
Dekking overige kosten
Rente banktegoeden

Totaal

Bedrag

5.268
50
429
120
1.292
275
120
6.195
0
15

13.764

Lasten

Algemeen
Vrijwilligers op locatie
Voedselacties
Micro krediet
School Meulenhof
Back-to-school project
Cursussen 
Reiskosten
Overige kosten


Totaal

Bedrag

5.361
1.960
750
0
1.500
112
120
4.699
400


14.902

Balans 2015 definitief

Bezittingen

Vorderingen
Liquide middelen

Totaal

Bedrag

13
10.900

10.913

Schulden

Algemene Reserve
Alg Res ZA 
Reserve Micro krediet 
Res Back to school 
Crediteuren
Vooruitontvangen

Totaal

Bedrag

0
1.886
130
163
734
8.000

10.913

Exploitatie overzicht 2014 definitief
Het overschot bedroeg € 116,-

Baten

Algemeen
Vrijwilligers op locatie
Voedelsacties
Micro krediet
School Meulenhof
Back-to-school project
Cursussen 
Dekking reiskosten
Dekking overige kosten
Rente banktegoeden

Totaal

Bedrag

4.279
100
400
10
64
0
0
2.100
253
8

7.214

Lasten

Algemeen
Vrijwilligers op locatie
Voedselacties
Micro krediet
School Meulenhof
Back-to-school project
Cursussen 
Reiskosten
Overige kosten


Totaal

Bedrag

1.052
2.618
900
0
0
0
0
2.090
438


7.098

Balans 2014 definitief

Bezittingen

Vorderingen
Liquide middelenTotaal

Bedrag

270
3.0463.316

Schulden

Algemene Reserve
Res Algemeen ZA
Reserve Micro krediet
Res Meulenhofschool

Totaal

Bedrag

-350
3.592
10
64

3.316

Delen

© Building on Love